ΑΡΧΙΚΗ FEATURE Κονδύλι 123 εκατ. ευρώ για το επίδομα γέννησης

Κονδύλι 123 εκατ. ευρώ για το επίδομα γέννησης

Óôéãìéüôõðá áðü ôçí áßèïõóá óõíåíôåýîåùí óôï õðïõñãåßï åñãáóßáò,êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò êáé êïéíùíéêçò áëëçëåããýçò, ÄåõôÝñá 4 Éïõíßïõ 2018 (EUROKINSSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Πράσινο φως από το υπουργείο Εργασίας

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, ύψους 123 εκατ. ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Στόχος είναι να καλυφθεί η δαπάνη καταβολής του επιδόματος γέννησης στους δικαιούχους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

ΠΗΓΗ:news.gr